ย้ายเว็บไซต์ไปยังเครื่องแม่ข่าย อบก.

เว็บไซต์ได้ถูกย้ายที่อยู่ไปยังเครื่องแม่ข่าย อบก. โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://tverproject.tgo.or.th